good marathi quotes

Good marathi quotes


Are you searching for some good marathi quotes. Here is end of your search.
नकार देणे ही कला असेल. पण, होकार देऊन काहीच न करणे , ही त्याहून मोठी कला आहे.

----------------------------------------------------------------------

आपली चूक असताना जो माफी मागतो , तो प्रामाणिक असतो.

आपली चूक आहे की नाही , याची खात्री नसतानाही जो माफी मागतो, तो शहाणा असतो.

आपली चूक नसतानाही जो माफी मागतो, तो नवरा असतो!!!

----------------------------------------------------------------------

Good marathi jokes and messages


SHARE